จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงาน ก.พ.ร.

 
 
 
 
ADMIN LOGIN
Username :
Password :
 

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ


 
 

ผู้จัดทำ นายรัฐพล  แพงพันธ์  หัวหน้าส่วนงานสารสนเทศ
ติดต่อสอบถามที่ ratthaphol.p@igpthai.org
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.