Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม


23 กันยายน 2013

09/23/1470

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยระบบอินทราเน็ต Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

โครงการศึกษาดูงานฯ คณะข้าราชการจาก สำนักงาน กศน.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

โครงการศึกษาดูงาน ฯ จากมหาวิทยาลัยคาร์บูนอ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ปฎิทินกิจกรรม
โพสต์: 26 มิถุนายน 2556 อ่านดู: 2004 ครั้ง
โครงการศึกษาดูงาน ฯ จากมหาวิทยาลัยคาร์บูน

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยระบบอินทราเน็ต Intranet       

หลักการและเหตุผล

 มูลนิธิโครงการหลวงได้ให้ความสำคัญด้านระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) ทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยโดยเน้นการป้องกัน และขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษเป็นอันตรายเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนั้นจึงได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในโรงคัดบรรจุประจำศูนย์ฯ/สถานีฯ เรื่องการวินิจฉัยศัตรูที่ปนเปื้อนมากับผลผลิต และการจัดการผลผลิตภายในโรงคัดบรรจุ

 


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงคัดบรรจุได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของศัตรูพืชที่ปนเปื้อนมากับผลผลิต

2. เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ และลดการปนเปื้อนจากศัตรูพืชได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 7 กันยายน 2556 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถุ

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงคัดบรรจุได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของศัตรูพืชที่ปนเปื้อนมากับผลผลิต

2. เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ และลดการปนเปื้อนจากศัตรูพืชได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 7 กันยายน  2556

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.