Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน (i... อ่านรายละเอียด

การศึกษาดูงานในประเทศและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ innOOpdc 2 สุดแสนประทับใจ

 

... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โดยฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการลงพื้นที่ตรวจประเมินยืนยันผล หน่วยงานที่มีเกณฑ์ได้รับรางวัลระดับดีเด่น รางวัล... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดอบรมหลักสูตรการศึกษาแนวทางและวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับเจ้าหน้า... อ่านรายละเอียด

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.