Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
1 21/06/2562 ยกเลิกการสอบราคาจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ OGP ของประเทศไทย (National OGP Website) ของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP)...อ่านรายละเอียด
2 18/06/2562 ยกเลิกการสอบราคาการจ้างดำเนินการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐระบบเปิด ของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP)...อ่านรายละเอียด
3 10/06/2562 สอบราคาจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ OGP ของประเทศไทย (National OGP Website) ของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP)...อ่านรายละเอียด
4 05/06/2562 สอบราคาการจ้างดำเนินการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐระบบเปิด โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP)...อ่านรายละเอียด
5 05/06/2562 สอบราคาการจ้างจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น...อ่านรายละเอียด
6 07/06/2562 โครงการ จัดจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ OGP ของประเทศไทย (National OGP Website) ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเ...อ่านรายละเอียด
7 04/06/2562 โครงการ จัดจ้างดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐระบบเปิด ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริม...อ่านรายละเอียด
8 27/05/2562 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาเพื่อการติดตามประเมินผล นปร. รุ่นที่ 10 ภายหลังการโอนไปปฏิบัติราชการในส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการปฏิบัติร...อ่านรายละเอียด
รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ สังกัดฝ่ายโครงการอื่น สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....
เริ่ม: 05 กรกฎาคม 2562 ถึง 11 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือก และบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ สังกัด ฝ่ายโครงการอื่น สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ....
เริ่ม: 28 มิถุนายน 2562 ถึง 03 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการทดสอบ คัดเลือก และบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ สังกัดฝ่ายโครงการอื่น สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....
เริ่ม: 25 มิถุนายน 2562 ถึง 26 มิถุนายน 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา...
เริ่ม: 11 มิถุนายน 2562 ถึง 21 มิถุนายน 2562
กิจกรรม